Genom att ställa branschspecifika kompetensbaserade frågor kan arbetsgivare få en djupare inblick i kandidatens erfarenheter och färdigheter inom den specifika branschen och därmed bedöma deras lämplighet för den aktuella rollen.

Kandidater har också en bättre chans att kunna berätta om olika situationer. Att berätta och resonera kring en händelse eller uppgift är ofta enklare. Det finns både övergripande kompetensbaserade frågor och det finns branschspecifika.

De övergripande handlar t.ex. om kommunikation, samarbetsförmåga, problemlösning, effektivitet och målorientering, självledarskap etc. Dessa övergripande frågor ger arbetsgivaren en djupare inblick i kandidatens sätt att resonera, agera och lösa saker på en arbetsplats. Dessa övergripande kompetensbaserade frågorna ger arbetsgivaren en värdefull inblick i områden som många företag idag har högt upp på deras önskelista att de flesta kandidater skall ha, mer eller mindre på olika vis.

Här är ett inlägg där du kan lära dig vilka dessa övergripande kompetensbaserade frågorna är så du kan agera på dem och skapa intryck:
https://doldajobb.se/exempel-pa-kompetensbaserade-intervjufragor/

15 branschspecifika kompetensbaserade frågor

Här är exempel på hur de kan se ut. Vilka tror du att kan vara aktuella för din bransch?

 1. Hälso- och sjukvård
  Beskriv en situation där du behövde snabbt fatta ett viktigt beslut i en akut medicinsk situation. Hur hanterade du stressen och vilka åtgärder vidtog du för att säkerställa bästa möjliga vård för patienten?
 2. IT/teknik
  Kan du dela med dig av en tidigare situation där du behövde lösa en komplex teknisk utmaning eller bugg i en programvara? Vilka specifika metoder eller verktyg använde du för att identifiera och lösa problemet?
 3. Försäljning och marknadsföring
  Kan du berätta om en specifik försäljningssituation där du behövde övertyga en potentiell kund att välja din produkt eller tjänst över konkurrenternas? Vilka strategier använde du för att bygga förtroende och öka kundens intresse?
 4. Miljö- och hållbarhetsarbete
  Kan du dela med dig av en tidigare situation där du var involverad i att utveckla och implementera en hållbarhetsstrategi eller miljöinitiativ på arbetsplatsen? Hur engagerade du kollegor eller intressenter och vilka resultat uppnåddes tack vare ditt arbete?”
 5. Juridik och rättssystem
  Beskriv en tidigare situation där du var ansvarig för att hantera en komplex juridisk fråga eller rättslig tvist. Vilka strategier använde du för att analysera och lösa problemet, och vilka resultat uppnåddes?
 6. Utbildning och pedagogik
  Beskriv en situation där du anpassade din undervisningsmetod för att möta individuella behov och inlärningsstilar hos eleverna. Hur anpassade du dina lektioner och vilka resultat uppnåddes?
 7. Utbildnings- och forskningssektorn
  Beskriv en situation där du var ansvarig för att utforma och genomföra ett pedagogiskt program eller en forskningsstudie. Vilka metoder använde du för att utvärdera effektiviteten av programmet eller studien, och vilka slutsatser drog du från resultaten?
 8. Kundservice och support
  Kan du dela med dig av en situation där du behövde hantera en upprörd eller missnöjd kund? Hur lyssnade du på deras bekymmer och vilka steg vidtog du för att lösa situationen på ett tillfredsställande sätt?
 9. Arkitektur och design
  Kan du beskriva en tidigare situation där du behövde balansera kreativa visioner med tekniska begränsningar i ett arkitektoniskt projekt? Hur lyckades du navigera dessa utmaningar för att leverera en framgångsrik design?
 10. Servicebranschen
  Beskriv en situation där du stod inför ett problem med en missnöjd gäst eller kund på din arbetsplats. Vilka åtgärder vidtog du för att snabbt och effektivt lösa situationen och säkerställa att gästen lämnade med en positiv upplevelse?
 11. Finansbranschen
  Beskriv en tidigare situation där du behövde analysera och tolka komplexa finansiella data eller trender för att fatta strategiska affärsbeslut. Vilka analytiska verktyg och metoder använde du för att stödja din analys och rekommendation?
 12. Detaljhandel
  Kan du berätta om en tidigare försäljningssituation där du behövde övertyga en kund att köpa ett specifikt produktalternativ? Vilka försäljningstekniker och argument använde du för att påverka deras köpbeslut?
 13. Underhållningsbranschen (t.ex. TV, film, musik)
  Kan du berätta om en tidigare situation där du var involverad i skapandet av ett kreativt projekt, t.ex. en film, TV-program eller musikalbum? Vilka utmaningar stötte du på och hur bidrog du till projektets framgång?
 14. Djurvård
  Kan du dela med dig av en situation där du behövde hantera en stressad eller rädd djurpatient? Hur hanterade du situationen för att lugna djuret och utföra den nödvändiga vården eller behandlingen på ett säkert och effektivt sätt?
 15. Transportbranschen
  Kan du berätta om en situation där du behövde hantera en oväntad trafiksituation eller ett problem på vägen? Hur hanterade du situationen för att säkerställa att du levererade lasten eller körde passagerarna säkert och i tid?

Att arbeta med kompetensbaserade frågor ger både kandidaten en bättre chans att på ett bra sätt kunna dela med sig av stolta yrkesögonblick som att det ger arbetsgivaren en djupare bild kring hur du löser och arbetar med saker.

Lycka till!