Vilka egenskaper vill arbetsgivaren att du ska ha idag

Generella och yrkesspecifika


Kompetensbaserade intervjufrågor syftar till att bedöma både generella färdigheter, erfarenheter och beteenden inom arbetslivet samt specifika områden i relation till ett visst yrke/ bransch etc.

Så beroende på vart du ska på intervju så ändras även frågorna såklart och beroende på vad som är viktigt på den arbetsplatsen dit du söker dig.

Även arbetsgivaren har ju saker i huvudet som hen vill ha svar på. Kanske är det viktiga saker hen tycker man ska kunna behärska bra i arbetet eller så är det saker som tidigare kanske inte har fungerat på arbetsplatsen och därmed är det nu ännu viktigare för arbetsgivaren att säkerställa att nästa medarbetare ”kan sin sak”.

Men här är några kompetensbaserade intervjufrågor på en övergripande nivå att ha koll på. Sen kan det vara bra att ha tänkt ut vilka som kan komma upp i relation till det specifika arbetet/ arbetsuppgifterna du söker dig till.

Exempel på ”övergripande”/ generella kompetensbaserade intervjufrågor

 • Kommunikationsförmåga
  Kan du ge ett exempel på en tid då du behövde kommunicera komplex information till en grupp människor? Hur hanterade du det?
  Berätta om en situation där du var tvungen att hantera en konflikt eller missförstånd på arbetsplatsen. Hur löste du det?
 • Teamarbete:
  Kan du beskriva en situation där du var en del av ett team som uppnådde ett gemensamt mål? Vilken roll spelade du i teamet och hur bidrog du till framgången?
  Hur hanterar du situationer där du inte är överens med dina teammedlemmar? Kan du ge ett exempel på när du framgångsrikt arbetade genom sådana situationer?
 • Problemlösning:
  Berätta om en tid då du stötte på ett svårt problem på jobbet. Hur gick du tillväga för att identifiera och lösa problemet?
  Kan du ge ett exempel på när du implementerade en innovativ lösning på ett problem på arbetsplatsen? Hur påverkade det resultatet?

 • Flexibilitet och anpassningsförmåga:
  Har du någonsin behövt anpassa dig till en förändrad arbetsmiljö eller nya arbetsuppgifter? Hur hanterade du den situationen?
  Hur har du hanterat förändringar eller oväntade situationer på jobbet? Kan du ge mig ett exempel på när du behövde anpassa dig till en ny arbetsmiljö eller arbetsuppgift?
 • Initiativtagande och självständighet
  Berätta om en tid då du tog initiativ till att förbättra en arbetsprocess eller lösa ett problem utan att bli ombedd. Vad var resultatet?
  Kan du ge ett exempel på när du arbetade på ett projekt eller en uppgift där du behövde arbeta självständigt och ta egna beslut? Hur hanterade du det?

 • Tids- och resursstyrning
  Berätta om en situation där du behövde hantera flera uppgifter samtidigt och prioritera dem för att uppnå deadlines. Hur organiserade du din tid och dina resurser?
  Kan du berätta om en tidigare arbetsuppgift eller projekt där du behövde hantera flera uppgifter samtidigt och uppnå deadlines? Vilka specifika strategier och metoder använde du för att organisera din tid och prioritera dina arbetsuppgifter? Hur ledde dessa strategier till en effektiv användning av din arbetstid och resultat?

 • Kundservice
  Kan du dela med dig av ett exempel på hur du gav en exceptionell kundserviceupplevelse till en kund? Hur hanterade du eventuella klagomål eller problem?
  Kan du berätta om en specifik situation där du överträffade förväntningarna för en kund eller klient? Vilka åtgärder vidtog du för att säkerställa en positiv upplevelse och hur påverkade det kundens uppfattning om företaget eller produkten?

 • Ledarskap
  Beskriv en tid när du ledde ett projekt eller en grupp medarbetare. Vilka strategier använde du för att motivera och guida dem mot målet?
  Kan du berätta om en tidigare situation där du tog ledarrollen i ett projekt eller en arbetsuppgift? Vilka specifika åtgärder vidtog du för att motivera och guida ditt team mot målet? Hur hanterade du eventuella utmaningar eller konflikter som uppstod under processen, och vilka resultat uppnåddes tack vare din/ den rollen du tog för att hantera ”detta”.

 • Beslutsfattande
  Kan du beskriva en situation där du behövde fatta ett viktigt beslut under osäkra förhållanden? Vilka faktorer vägde du in och hur påverkade det slutliga resultatet?
  Kan du beskriva en specifik situation där du ställdes inför ett svårt beslut på arbetsplatsen? Vilka faktorer vägde du in och hur använde du din förmåga till analys och bedömning för att fatta det bästa beslutet? Berätta också hur detta beslut påverkade resultatet och eventuella lärdomar du tog med dig för framtida beslutssituationer?

 • Konflikthantering:
  Berätta om en situation där du hamnade i en konflikt med en kollega eller kund?
  Kan du berätta om en situation där du hamnade i en konflikt med en kollega eller klient på tidigare arbetsplatser? Hur hanterade du konflikten och vilket resultat uppnåddes? Berätta också hur du reflekterade över händelsen i efterhand och om det finns några lärdomar du tog med dig för att förbättra din konflikthanteringsförmåga i framtiden?

 • Kreativitet och innovation:
  Kan du dela med dig av ett exempel på när du kom med en innovativ lösning eller idé på jobbet som ledde till förbättringar eller effektiviseringar?

 • Motivation och engagemang
  Hur håller du dig själv motiverad och engagerad i ditt arbete? ”Kan du dela med dig av ett exempel på när du aktivt arbetade för att motivera och engagera dig i ditt arbete trots utmaningar eller motgångar? Vilka strategier använde du för att hålla dig motiverad och fokuserad på att uppnå dina mål, och hur påverkade det din prestation och bidrag till teamet eller organisationen?”

 • Anpassning till större förändringar
  Hur har du hanterat stora förändringar, t.ex. nya arbetsuppgifter, ledningsstruktur eller arbetsplatsens kultur? Kan du ge exempel på när du anpassade dig framgångsrikt till sådana förändringar?

 • Målmedvetenhet och målorientering
  Kan du beskriva ett tidigare mål du hade satt för dig själv och hur du arbetade för att uppnå det? Vilka strategier använde du för att hålla dig på rätt spår? Vad betyder målmedvetenhet och målorientering för dig?

 • Självreflektion och inlärningsförmåga
  Hur hanterar du feedback och konstruktiv kritik från andra? Kan du ge ett exempel på när du identifierade en brist i dina färdigheter eller kunskaper och aktivt arbetade för att förbättra dig?’
  Kan du beskriva en situation där du aktivt genomförde självreflektion för att identifiera och förbättra en av dina arbetsrelaterade svagheter eller utmaningar? Vilka specifika insikter fick du från denna reflektion och hur implementerade du sedan förändringar för att stärka den relevanta kompetensen?”

 • Kompetensutveckling
  Kan du dela med dig av ett exempel på när du aktivt arbetade med din egen kompetensutveckling för att förbättra dina färdigheter och kunskaper inom ditt yrkesområde? Vilka specifika åtgärder vidtog du och hur påverkade det din prestation på jobbet?

Syftet är att få en djupare bild och kunna bedöma

Kompetensbaserade intervjufrågor syftar alltså till att bedöma färdigheter, erfarenheter och beteenden inom specifika områden och/eller i relation till ett visst yrke/ bransch etc.

Du kan få generella kompetensbaserade intervjufrågor och du kan få nischade. Men genom att börja tänka kring dessa övergripande generella frågorna här upptill kan du snabbt komma in i tankesättet vad arbetsgivaren är ute efter och du kan mentalt börja förbereda huvudet och resonera kring olika svar. Kompetensbaserade intervjufrågor blir allt vanligare eftersom det ger en djupare inblick i en persons förmåga kring att hantera vissa saker och agera kring.

Om vi t.ex. resonerar kring frågan angående kompetensutveckling.
Denna fråga ger först kandidaten möjlighet att demonstrera sin förmåga att identifiera och ta ansvar för sin egen utveckling. Men den ger också arbetsgivaren insikt i hur kandidaten hanterar utbildning, fortbildning och andra former av professionell utveckling för att förbättra sina färdigheter och kunskaper. Svaret kan ge värdefull information om kandidatens engagemang för kontinuerlig förbättring och tillväxt inom deras yrke.

Om vi t.ex. resonerar kring frågan angående kundservice.
Denna fråga ger kandidaten möjlighet att visa upp sin erfarenhet och förmåga att tillhandahålla enastående kundservice. Genom att diskutera en specifik händelse kan kandidaten demonstrera sina kommunikationsfärdigheter, problemlösningsförmåga och förmåga att skapa och upprätthålla positiva relationer med kunder. Svaret kan också ge insikt i kandidatens förmåga att arbeta under tryck och hantera eventuella klagomål eller utmanande situationer på ett professionellt sätt.

Om vi t.ex. resonerar kring frågan angående konflikthantering
Denna fråga ger kandidaten möjlighet att visa upp sin förmåga att identifiera och hantera konflikter på arbetsplatsen. Genom att beskriva en specifik situation kan du visa på din förmåga att förstå olika perspektiv, kommunicera effektivt och arbeta mot en konstruktiv lösning. Dessutom ger frågan dig chansen att visa att du kan lära av dina erfarenheter och använda dem för att förbättra din förmåga att hantera konflikter i framtiden.

Låt tankarna landa kring detta ”rekryteringsinslag” / intervjufrågeform”för att sedan börja formas till svar i huvudet så att du är beredd den dagen du får en kompetensbaserad fråga.

Lycka till, du är fantastisk!